Количка

0 артикула
Добре дошли в нашия магазин! Регистрация
     

Дамски комплекти

Правила на играта

Официален правилник на промоционалната кампания

на nosii.comI. Общи разпоредби

1. Организатори:

(1) Промоционалната кампания www.nosii.com(по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „МЕЛИ-М” ООД” със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Бадемите” № 5,  ЕИК 115892855, наричана нататък в текста “Организатор”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „Мели-М” ООД.

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

(3) Организаторът  си запазва правото да модифицира или променя правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.

(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (от 10.11.2015 до 31.01.2016г. включително) на следния уеб-сайт: www.nosii.com Повече информация може да бъде получена на тел. 032/940578, 0888434181

2. Период на промоционалната кампания:

2.1.Кампанията   стартира на 10 ноември2015г. и продължава до 31  Януари 2015г. включително. В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1 (4).

2.2.След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградата се доставя само на територията на Република България.

 

II. Правила:

1. Право и място на участие:


В “Kампанията” може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на „Кампанията с местожителство в България и отговаря на останалите условията, посочени в настоящия правилник, както и юридически лица.

В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организаторите както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Кампанията се провежда на следния уеб-сайт: www.nosii.com

Участието в тази Kампания включва автоматично, пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

2. Участващи :

Участието в Кампанията за голамата награда НЕ е обвързано с покупка.

Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3, има право да участва .

3. Механизъм:

Официалният канал за комуникация с участниците в Кампанията е официалният уеб-сайт: www.nosii.com

3.1.Участниците получават  безплатен стикер „късметче”.

3.2.От лицевата страна на всеки промоционален стикер има шест-символен код, включващ цифрии букви, който участниците следва да регистрират в в сайта www.nosii.com

3.3.При регистрацията на кода участниците следва да попълнят в регистрационната форма на сайта на Мели-М www.nosii.com точно уникалния номер на талона за участие и следните лични данни: име; фамилия; имейл адрес; телефонен номер.

3.4.Всеки участник е уведомен незабавно след регистрацията на кода дали печели награда. Тегленето на награди ще се извършва всеки ден на произволен принцип, по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база регистрации в промоцията.

3.5. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти. С един талон може да се спечели само една награда.

III.НАГРАДИ

1.Всеки Участник, регистрирал код в съотватствие с т.II от настоящите Правила има право да участва в тегленето и да спечели една от следните награди:

ü   2000(две хиляди ) бр. Ваучери за -10% отстъпка при пазаруване от електронният магазин на дружеството www.nosii.com или при покупка на място във физическият магазин, находящ се в гр.Пловдив, ул.Иван Арабаджията № 3, маг.2. Ваучерите са със валидност: 10.11.2015г-31.12.2016г.

ü  50 бр. калъфче за мобилен телефон

ü  100 бр. традиционни бродирани кърпички

ü  50 бр. тениски с фолклорен дизайн

ü  20 бр. народни носии

2.Доставката на наградите /печелившите ваучери/ ще се извърши до всеки печеливш в срок  до всеки 45 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставкас обратна разписка по Български пощи за сметка на Организаторите. Изпращането на наградата ще се извършва до 45 работни дни, след получаването на необходимите данни от печелившия участник и установяване от Организаторите дали той отговаря на условията на кампанията.

В случай, че участникът не отговаря на обявените условията на Кампанията няма да има право да получи наградата

2.Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

3.Наградите и по-специално ваучерите с -10% отстъпка не може да се дублират с други промоции, организирани от фирма Мели-М ООД.

4.Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера опаковка със стикера с печеливши промоционални кодове.

5.Награди непотърсени в 30-дневен срок от спечелване на наградата ще бъдат раздадени на случаен принцип между останалите участници, регистрирали кодове по време на промоцията.

IV. Допълнителни Разпоредби

1.Отговорност:

Организаторите на Кампанията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.

Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.

Ако Организаторите забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай, че Организаторите определят такива ситуации след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

Организаторите имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в кампанията са изрично упоменати и обяснени.

Организаторите не носят отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията по причини свързани с неизправност на сайта (например внезапни прекъсвания на интернет услугата и/или хостинг сървъра на сайта, дължащи се на мрежово натоварване по време на интензивен трафик) или на лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.


Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или улеснили спечелването на наградата, Организаторите имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица. Организаторите не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба.

Организаторите не носят отговорност ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционалния период.

Фейсбук не е спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Кампания. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта www.facebook.com.

Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на адреса на Организаторите. След датата на публикуване на победителя, в съответствие с този регламент, Организаторите няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

2. Защита на личните данни:

(1) С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.

(2) С участието си в тази Кампания, Участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организатора, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.

(3) Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания, освен с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на Мели-М ООД (4) Организаторите се задължават да не използва личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на Участниците пред трети лица.

(5) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:

- правото на достъп до данните;

- правото за намеса в данните;

- правото на възражение.

Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организаторите на адрес: град Пловдив, ПК 4003, ул.”Иван Арабаджията” № 3, маг.2

ИЛИ В случай че лицето участник не желае да бъде информиран за предстоящи промоции на кoмпанията, то той може да изрази своето несъгласие съгласно Закона за електронните съобщения, като прекрати своята регистрация на телефон 032/940578.

С регистрирането си в Кампанията, всеки участник се съгласява, че ако спечели награда неговите 3 имена /съответно наименование на юридическо лице/, местожителство и снимки могат да бъдат публикувани на следния уебсайт: www.nosii.com

(6) Всеки Участник има право да изпрати до посочения тук Организатор писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на просителя.

С регистрацията си за участие за голямата награда, участникът дава съгласието си Организаторът да има достъп до неговата/нейната информация, поместена в неговия/нейния Фейсбук профил. Тази информация ще бъде използвана от Организатора само за целите на Кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица


3. СПОРОВЕ

В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРЕДИ СРОКА НА КАМПАНИЯТА

Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на Организатора.

Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;

Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на на следния уебсайт: http://www.nosii.com,

Включването на участниците в промоцията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на промоцията и се считат обвързани с тях.

Организаторите си запазват правото на промяна на правилата.

 

Face